Easy and quick

Portal4Sales

Introducing

Glue-U Portal4Sales

We are pleased to inform you about our new Glue-U ordering portal. This portal allows you to place orders with just a few clicks. You can easily and quickly place orders in your own online environment.

Below we have listed some important topics. We will help you step by step setting up your Portal4Sales account so you can start ordering asap.

How do I login to the portal?

To log in to the order portal, you need an account. If you do not already have an account, you can create one by requesting a password through the button below or from the Glue-U website. If you are already a customer with us, we have already created an account for you and you can log in by creating a new password.

After you create an account, you can log in to the Glue-U ordering portal.

Step-by-step guide

We like to make it easy for you. That’s why we’ve created a step-by-step guide. You can download it so you can refer to it anytime, if needed.

How do I create my personal password?

Step 2

Enter your email address to which your account with us is linked and click “Send”.

Step 3

Check your mailbox and follow the instructions to create a password. Are you unable to log in? Feel free to contact us at info@glue-U.com.

How do I place an order?

Step 1

Search for the product you want to order.

Step 2

Enter the desired amount by clicking on the plus sign.

Step 3

When your order is complete, click on the “shopping cart” in the upper right corner.

Step 4

Click on “Order Details”.

Step 5

Add any comments under “Notes” and click “Confirm and Show Prices”.

Step 6

Click on “Send”.

Step 7

You will receive an automatic E-mail with an order confirmation.

Step 8

After sending the order, you will receive an invoice with any shipping costs as usual from us. Your order will now be processed and you will receive an email confirming your order.

additional information about the Glue-U ordering portal

Portal4Sales is available to all Glue-U customers.

Yes, Glue-U provides support for using Portal4Sales. You can contact Glue-U by phone, email or the website.

Yes, because the order is entered directly into our system, the order process is faster and prevents errors.

Yes, in the order portal you can see by the “green” check mark if the product is in stock, or a “red” cross,if it is out of stock.

You can simply order the product and it will automatically be stored in a back-order. As soon as the product is back in stock, it will be shipped directly to you.

Back-Orders can be seen through the menu in your personal area. In the site-bar menu, click on your own company name. From there you will be taken to an environment where you can also see your Back-Orders.

Yes, if you click on your own company name through the site-bar menu, you will be taken to your own environment where you can find all the relevant information about your orders.

Yes, that is possible. In the side-bar menu, click on your own company name. From there you will be taken to an environment where you can see Import/Export tab. On this page you can download the order template needed to make the order.

Introductie

Glue-U Webshop

Wij zijn verheugd om je te informeren over ons nieuwe Glue-U bestelportaal. Met dit portaal kun je met slechts een paar klikken eenvoudig en snel bestellingen plaatsen in je eigen online omgeving.

We hebben een aantal belangrijke onderwerpen op een rijtje gezet. Stap voor stap helpen we je  bij het opzetten van je Portal4Sales account, zodat je zo snel mogelijk kunt beginnen met bestellen.

Hoe log ik in op het Glue-U bestelportaal?

Om in te loggen op het bestelportaal, heb je een account nodig. Als je nog geen account hebt, kun je er één aanmaken door een wachtwoord aan te vragen via deze onderstaande knop. Als je al klant bij ons bent, hebben we al een account voor je aangemaakt en kun je inloggen door een nieuw wachtwoord aan te maken.

Nadat je een account hebt aangemaakt, kun je inloggen op het Glue-U bestelportaal.

Stap-by-stap handleiding

We maken het je graag gemakkelijk. Daarom hebben we een stap-voor-stap handleiding gemaakt. Je kunt hem downloaden zodat je hem altijd kunt raadplegen, mocht dat nodig zijn.

Hoe maak je jouw persoonlijke wachtwoord aan?

Stap 2

Vul jouw mailadres in waaraan je account bij ons gekoppeld is en klik op “verzenden”.

Stap 3

Check je mailbox en volg de instructies om een wachtwoord aan te maken Lukt het niet om in te loggen? Neem gerust contact met ons op via info@glue-U.com.

Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

Stap 1

Zoek naar het product dat je wilt bestellen.

Stap 2

Geef het gewenste aantal aan door op het plusje te klikken.

Stap 3

Als je bestelling compleet is, klik je rechtsboven op het “winkelmandje”.

Stap 4

Klik op “details van je bestelling”.

Stap 5

Voeg eventuele opmerkingen toe bij “Notities” en klik op “Bevestigen”.

Stap 6

Klik op “Verzenden”.

Stap 7

Je ontvangt een automatische E-mail met een orderbevestiging.

Stap 8

Na het versturen van de order, ontvang je een factuur met eventuele verzendkosten als gebruikelijk van ons. Je bestelling wordt nu verwerkt en ontvangt een e-mail met een bevestiging van je bestelling.

Aanvullende informatie over het Glue-U bestelportaal

Portal4Sales is beschikbaar voor alle Glue-U klanten.

Ja, Glue-U biedt ondersteuning voor het gebruik van Portal4Sales. U kunt contact opnemen met Glue-U via telefoon, mail of de website.
Ja, omdat de order direct ingeschoten wordt in ons systeem, verloopt het orderproces sneller en voorkomt fouten.
Ja, in de bestelportaal kun je zien aan het “groene” vinkje of het product op voorraad is, of een “rood” kruisje, als het niet op voorraad is.
Je kunt het product gewoon bestellen en zal automatisch in een back-order opgeslagen worden. Zodra het product weer op voorraad is, wordt het direct naar je verstuurd.
Back-Orders kun je zien via het menu in je persoonlijke omgeving. In het site-bar menu klik je op je eigen bedrijfsnaam. Vanuit daar kom je in een omgeving waar je ook je Back-Orders kunt zien.
Ja, als je via het site-bar menu op je eigen bedrijfsnaam klikt, kom je in een eigen omgeving waar je alle relevante informatie over je bestellingen terug kunt vinden.

Ja, dat is mogelijk. In het side-bar menu klik je op je eigen bedrijfsnaam. Vanuit daar kom je in een omgeving waar je tabblad Importeren/Exporteren kunt zien. Op deze pagina kan je het bestelling-sjabloon downloaden dat nodig is om de bestelling te doen.

Einführung

Glue-U Webshop

Wir freuen uns, Sie über unser neues Glue-U-Bestellportal zu informieren. Dieses Portal ermöglicht es Ihnen, Bestellungen einfach und schnell in Ihrer eigenen Online-Umgebung mit nur wenigen Klicks aufzugeben.

Wir haben einige wichtige Themen aufgelistet. Schritt für Schritt helfen wir Ihnen, Ihr Portal4Sales-Konto einzurichten, damit Sie so schnell wie möglich mit der Bestellung beginnen können.

Wie melde ich mich beim Glue-U-Bestellportal an?

Um sich im Bestellportal anzumelden, benötigen Sie ein Konto. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie eines erstellen, indem Sie ein Passwort über die Schaltfläche unten. Wenn Sie bereits Kunde sind, haben wir bereits ein Konto für Sie erstellt und Sie können sich anmelden, indem Sie ein neues Passwort erstellen.

Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, können Sie sich im Glue-U-Bestellportal anmelden.

Schritt für Schritt Anleitung

Wir möchten es Ihnen leicht machen. Deshalb haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt. Sie können sie herunterladen, um sie bei Bedarf jederzeit nachschlagen zu können.

Wie erstelle ich mein persönliches Passwort?

Schritt 2

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, mit der Ihr Konto bei uns verknüpft ist, und klicken Sie auf “Senden”.

Schritt 3

Überprüfen Sie Ihr Postfach und folgen Sie den Anweisungen, um ein Passwort zu erstellen. Können Sie sich nicht anmelden? Zögern Sie nicht, uns unter info@glue-U.com zu kontaktieren.

Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

Schritt 1

Suchen Sie nach dem Produkt, das Sie bestellen möchten.

Schritt 2

Geben Sie den gewünschten Anzahl ein, indem Sie auf das Pluszeichen klicken.

Schritt 3

Wenn Ihre Bestellung abgeschlossen ist, klicken Sie auf den “Warenkorb” in der oberen rechten Ecke.

Schritt 4

Klicken Sie auf “Auftrag Detail”.

Schritt 5

Fügen Sie alle Kommentare unter “Aufzeichnungen” hinzu und klicken Sie auf “Bestätigen und Preise anzeigen”.

Schritt 6

Klicken Sie auf “Senden”.

Schritt 7

Sie erhalten eine automatische E-Mail mit einer Bestellbestätigung.

Schritt 8

Nach dem Versand der Bestellung erhalten Sie wie gewohnt eine Rechnung mit allen Versandkosten von uns. Ihre Bestellung wird jetzt bearbeitet und Sie erhalten eine E-Mail zur Bestätigung Ihrer Bestellung.

Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zum Glue-U-Bestellportal

Portal4Sales steht allen Glue-U-Kunden zur Verfügung.
Ja, Glue-U bietet Unterstützung für die Verwendung von Portal4Sales. Sie können Glue-U telefonisch, per E-Mail oder auf der Website kontaktieren.
Ja, da die Bestellung direkt in unser System eingegeben wird, ist der Bestellvorgang schneller und verhindert Fehler.
Ja, im Bestellportal können Sie durch das “grüne” Häkchen sehen, ob das Produkt auf Lager ist, oder ein “rotes” Kreuz, wenn es nicht vorrätig ist.
Sie können das Produkt einfach bestellen und es wird automatisch in einer Nachbestellung gespeichert. Sobald das Produkt wieder auf Lager ist, wird es direkt an Sie versandt.
Nachbestellungen können über das Menü in Ihrem persönlichen Bereich eingesehen werden. Klicken Sie im Menü der Side-Bar auf Ihren eigenen Firmennamen. Von dort aus werden Sie in eine Umgebung gebracht, in der Sie auch Ihre Nachbestellungen sehen können.
Ja, wenn Sie über das Menü der Seitenleiste auf Ihren eigenen Firmennamen klicken, werden Sie in Ihre eigene Umgebung weitergeleitet, in der Sie alle relevanten Informationen zu Ihren Bestellungen finden.
Ja, das ist möglich. Klicken Sie im Menü der Website-Leiste auf Ihren eigenen Firmennamen. Von dort aus gelangen Sie in eine Umgebung, in der Sie die Registerkarte Import/Export sehen können. Auf dieser Seite können Sie die Bestellvorlage herunterladen, die Sie für Ihre Bestellung benötigen.

Introduction

Glue-U Webshop

Nous sommes heureux de vous informer de notre nouveau portail de commande Glue­U. Avec ce portail, vous pouvez passer des commandes facilement et rapidement dans votre propre environnement en ligne en quelques clics seulement.

Nous avons listé ci-dessous quelques sujets importants. Nous vous aiderons pas à pas à créer votre compte App4Sales afin que vous puissiez commencer à commander dès que possible.

Comment puis-­je me connecter au portail de commande Glue­-U ?

Pour vous connecter au portail de commande, vous avez besoin d’un compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un en demandant un mot de passe à l’aide du bouton ci-dessous ou sur le site Glue-U. Si vous êtes déjà client chez nous, nous avons déjà créé un compte pour vous et vous pouvez vous connecter en créant un nouveau mot de passe.

Après avoir créé un compte, vous pouvez vous connecter au portail de commande Glue­-U.

Guide pas-à-pas

Nous souhaitons vous faciliter la tâche. C’est pourquoi nous avons créé un guide étape par étape. Vous pouvez le télécharger afin de pouvoir vous y référer à tout moment, si nécessaire.

Connexion à votre portail de commande personnel

Étape 2

Entrez votre adresse e­mail à laquelle votre compte chez nous est lié et cliquez sur « Soumettre ».

Étape 3

Vérifiez votre boîte mail et suivez les instructions pour créer un mot de passe. Vous rencontrez des difficultés pour vous connecter ? N’hésitez pas à nous contacter à info@glue-­u.com.

Comment puis-­je passer une commande ?

Étape 1

Recherchez le produit que vous souhaitez commander.

Étape 2

Indiquez la quantité souhaitée en cliquant sur le signe plus.

Étape 3

Lorsque votre commande est finalisée, cliquez « panier » en haut à droite.

Étape 4

Cliquez « Détail de commande ».

Étape 5

Ajoutez des commentaires sous « Remarques » et cliquez « Confirmer et montrer les prix ».

Étape 6

Cliquez « Envoyer ».

Étape 7

Vous recevrez un email automatique avec une confirmation de commande.

Étape 8

Après l’envoi de la commande, vous recevrez comme d’habitude une facture avec les éventuels frais d’expédition de notre part. Votre commande est maintenant en cours de traitement et vous recevrez un email confirmant votre commande.

Vous trouverez ci­-dessous des informations supplémentaires sur le portail de commande Glue-­U

Portal4Sales est disponible pour tous les clients Glue-­U.
Oui, Glue-­U prend en charge l’utilisation de Portal4Sales. Vous pouvez contacter Glue­-U par téléphone, par e­mail ou sur le site Internet.
Oui, car la commande est saisie directement dans notre système, le processus de commande est plus rapide et les erreurs sont évitées.
Oui, sur le portail de commande, vous pouvez voir par la coche « verte » si le produit est en stock, ou par une croix « rouge » s’il n’est pas en stock.
Vous pouvez simplement commander le produit et il sera automatiquement enregistré dans une commande en souffrance. Dès que le produit sera de nouveau en stock, il vous sera envoyé directement.
Vous pouvez consulter les commandes en souffrance via le menu de votre environnement personnel. Dans le menu de la barre du site, cliquez sur le nom de votre propre entreprise. De là, vous entrez dans un environnement où vous pouvez également voir vos commandes en souffrance.
Oui, si vous cliquez sur le nom de votre propre entreprise via le menu de la barre du site, vous entrerez dans votre propre environnement où vous pourrez trouver toutes les informations pertinentes sur vos commandes.
Oui, c’est possible. Dans le menu de la barre latérale, cliquez sur le nom de votre propre entreprise. De là, vous serez redirigé vers un environnement où vous pourrez voir l’onglet Importer/Exporter. Sur cette page, vous pouvez télécharger le modèle nécessaire pour passer la commande.

Thank you for subscribing to our newsletter!

Download your
free E-book now